Produkten har lagts till i kundvagnen.
Produkten har tagits bort ur kundvagnen.
Kund har lagt något i varukorgen.
Du måste välja kund innan du kan välja produkter.
Du kan bara köpa ett begränsat antal av denna produkt.

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till AB Ludvig Svensson (Svensson) och vi strävar alltid efter att behandla och skudda dem på bästa sätt. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR, EU2016/679).

Personuppgiftsansvarig

AB Ludvig Svensson, organisationsnummer 556933-7503, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dotterbolag i koncerner är ansvariga för lokalt insamlade personuppgifter.

Vad är personuppgifter och vad menas med behandling av dessa?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande människa. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. Behandling av personuppgifter inkluderar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, bearbetning, registrering, sammanlänkning, spridning och lagring.

När samlar vi in personuppgifter?

Svensson samlar in personuppgifter när du:

  • beställer produkter
  • beställer publikationer
  • anmäler dig till våra event, prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.
  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för ”benchmarking” och/eller
  • söker kontakt med oss i övrigt.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan, när du besöker vår webb.

Registrerade uppgifter

När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets kontaktperson, dennes befattning och avdelningstillhörighet samt adress, telefonnummer och e- postadress. I exemplet när du söker en ledig tjänst hos, eller skickar en spontanansökan till Svensson registreras de uppgifter som du valt att lämna.

Vi avhåller oss från att registrera känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information så kommer vi som huvudregel att radera de uppgifterna om dig.

Ändamålsenlig och laglig behandling av personuppgifter

Svensson behandlar endast personuppgifter då det finns ett ändamål och en laglig grund. När ändamålet med behandlingen upphör raderar vi samtliga personuppgifter.

Bevarande och radering av personuppgifter

Svensson behåller personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten eller produkten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Finns ett samtycke till att personuppgifter behandlas i vårt kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att kund-leverantörsförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess att samtycket dras tillbaka.

Personuppgifter kan även komma att samlas in och behandlas om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata våra rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem. Den lagliga grunden för behandling är då framförallt att Svensson har en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Svensson kan du vända dig till vår HR chef som agerar ombud för personuppgiftsbehandling via e-mail personuppgifter@ludvigsvensson.com eller under adressen AB Ludvig Svensson, Personuppgiftsansvarig, 511 82 Kinna.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att få ett registerutdrag över vilka personuppgifter om dig som behandlas av Svensson. Vänligen skicka in en skriftlig begäran till vår HR chef som agerar ombud för personuppgiftsbehandling. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, åtar sig Svensson att rätta uppgiften skyndsamt efter inkommen skriftlig begäran.

Besökaridentifiering – cookies och loggar

 

Loading…