Produkten har lagts till i kundvagnen.
Produkten har tagits bort ur kundvagnen.
Kund har lagt något i varukorgen.
Du måste välja kund innan du kan välja produkter.
Du kan bara köpa ett begränsat antal av denna produkt.

Allmänna villkor

Definitioner

1. I dessa allmänna leveransbestämmelser är säljaren AB Ludvig Svensson nedan kallat Svensson och köparen är motparten.

Tillämplighet

2. Dessa allmänna leveransbestämmelser är tillämpliga på och utgör en integrerad del av offerter, anbud och avtal där Svensson är säljare. Bestämmelserna tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.
När uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” används i dessa bestämmelser avses därmed en handling underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektronisk post eller andra kommunikationsformer som parterna har kommit överens om.

Förpackning

3. Priser i anbud, offerter och avtal ska, om inte annat anges, anses innefatta Svenssons standardförpackning.

Varans överensstämmelse med specifikationer

4. Svensson garanterar att levererade produkter stämmer överens med specifikationerna i orderbekräftelsen med toleranser som är normala och erkända i branschen.

Produktinformation och mängder

5. Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

6. Vid leverans av order på helstyck får Svensson leverera och debitera köparen en kvantitet om +/- 10 %. Vid kupongorder mäts, klipps och levereras de antal meter som köparen anvisat. Vid leverans av icke standardprodukter eller standard färger är köparen förpliktigad att ta hela produktionen. Minsta beställning är 1 meter/färg. Svensson garanterar 9 m felfritt klippmått på gardin. Vid installationer med klippmått större än 9 m står kunden för kostnaden av materialförbrukning för eventuellt spillmaterial.

Leverans

7. Har ingen leveransklausul avtalats ska leveransen ske ”Ex Works” enligt vid avtalets ingående gällande INCOTERMS. Har leveransklausul avtalats, ska den tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS.

Leveranstid – försening

8. Försenas leveransen på grund av någon handling eller underlåtenhet från köparens sida, ska leveranstiden förlängas så mycket som med hänsyn till omständigheterna i fallet är skäligt. Leveranstiden ska förlängas även om orsaken till förseningen inträffar efter utgången av den ursprungligen avtalade leveranstiden. Detsamma gäller, utom i fall som avses i punkt 21, andra stycket, om leveransen försenas på grund av någon omständighet som enligt punkt 20 utgör befrielsegrund.

9. Levererar Svensson inte varorna i rätt tid, får köparen genom skriftligt meddelande till Svensson fastställa en skälig slutlig frist för leverans och ange att köparen avser att häva avtalet om leverans inte sker inom denna frist. Har leverans inte skett inom den slutliga fristen får köparen häva avtalet genom skriftligt meddelande till Svensson.

Är förseningen av väsentlig betydelse för köparen, eller står det klart att en sådan försening kommer att inträffa, får köparen genast häva avtalet genom skriftligt meddelande.

Betalning

10. Om inte annat avtalats, ska betalning ske 30 dagar efter att varorna levererats och faktura sänts.

Tar inte köparen emot varorna på fastställd dag, ska han ändå betala som om leverans skett enligt avtalet.

11. Betalar köparen inte i rätt tid, har Svensson rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt lagen om dröjsmålsränta i Svenssons land.

12. Om köparen inte betalat tre månader efter förfallodagen, får Svensson häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Svensson har då, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den skada han lider. Ersättningen ska dock inte överstiga det avtalade priset.

Ansvar för fel och returer

13. Svensson förbinder sig att leverera nya varor som ersättning för varor som är felaktiga till följd av bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.

14. Svenssons ansvar omfattar endast fel enligt punkt 13 som visar sig inom ett år från den dag varorna levererades.

Köparen ska undersöka varan så snart som möjligt efter leverans. Fel ska reklameras skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter att felet har visat sig och i intet fall senare än åtta dagar efter utgången av den ansvarstid som följer av första stycket.

Underlåter köparen att skriftligen reklamera inom de frister som angivits ovan, förlorar han rätten till ersättningsleverans enligt punkt 13.

15. Levererar inte Svensson ersättningsvaror inom skälig tid efter att köparen reklamerat enligt punkt 14, får köparen genom skriftligt meddelande till Svensson häva avtalet såvitt gäller felaktiga varor.

Häver köparen avtalet har han rätt till ersättning av Svensson för den merkostnad han orsakas vid anskaffning av motsvarande varor från annat håll.

16. Svenssons policy är att inte acceptera returer annat än för produkter som är felaktiga. I undantagsfall kan Svensson acceptera en retur vilken då skall godkännas av Svensson innan den returneras. Svensson drar av 30 % i hanteringskostnad för returer. Begäran om retur av köparen skall ske inom åtta dagar ifrån leveransdagen.

Returer som inte har godkänts av Svensson accepteras inte och skickas tillbaka till köparen på dennes bekostnad.

17. Reklamationer och godkända returer skall returneras med referensnummer som erhålls av Svensson, väl förpackade med en beskrivning hur felet yttrat sig och på köparens bekostnad.

18. Utöver vad som föreskrivs i punkterna 13 och 15 har Svensson inte något ansvar för fel eller för underlåten ersättningsleverans. Detta gäller varje förlust felet eller underlåtenheten kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust. Denna begränsning av Svenssons ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Ansvar för sakskada orsakad av levererad vara

19. Svensson ansvarar inte för skada som varan orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada om skadan inträffar då varan är i köparens besittning.

Köparen ska hålla Svensson skadeslös i den utsträckning Svensson åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Svensson enligt första stycket inte ansvarar för.

Nämnda begränsningar i Svenssons ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Framställer tredje man krav mot Svensson eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, ska andra parten genast skriftligen underrättas honom.

Svensson och köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av levererad vara. Det inbördes förhållandet mellan köparen och Svensson ska dock alltid avgöras genom skiljeförfarande enligt punkt 22.

Befrielsegrunder (force majeure)

20. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.

Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.

21. Part som vill åberopa omständighet som utgör befrielsegrund enligt punkt 20, ska utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten när sådan omständighet inträffar och när den upphör.

Om befrielsegrund medför att parts fullgörande av avtalet försenas och detta är av väsentlig betydelse för andra parten har denne rätt att genast häva avtalet genom skriftligt meddelande.

Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser får part häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten om avtalets fullgörande försenas mer än tre månader av befrielsegrund som nämns i punkt 20.

Tvister, tillämplig lag

22. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljeförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Part har dock rätt att vid allmän domstol föra talan om betalning av obestridd fordran.

23. Alla tvister i anledning av avtalet ska bedömas enligt lagen i Sverige.

Loading…