Vatten, avfall, transporter och emballage

Från vattenverk till utjämningsbassänger

Vi har eget vatten från ån Viskan. Därför är det viktigt för oss att noggrant följa debatten om våra sjöar och vattendrag. Vi är medlem i Viskans vattenvårdsförbund.

Likväl måste vi själva kontrollera utsläpp och det gör vi genom att mäta pH-värdet i våra utjämningsbassänger. Där mäter vi t.ex. olika metallhalter enligt vårt tillstånd såsom zink och koppar. Tillstånd, kriterier i miljömärkningar och miljödebatten styr vilka parametrar vi mäter. Vi kontrollerar även emission till luft, dvs. utsläpp från våra processer.

Avfall
Avfall är en utmaning för alla företag och vi arbetar kontinuerligt med att kartlägga AB Ludvig Svenssons avfall. Det räcker inte att göra det en gång, utan vi måste ta hänsyn till att våra produkter förändras och utvecklas – därmed även råvaror och slutligen avfallets kompositioner. Ser vi möjligheter utvärderar vi alltid om vi kan återvinna avfall. Vi anlitar endast leverantörer som uppfyller våra krav. Minimikrav är att leverantörer är certifierade enligt ISO 9001/14001.

Transporter
AB Ludvig Svensson arbetar generellt med företag som framhåller miljön som viktig, har miljömål för verksamheten, kan tillhandahålla hållbarhetsredovisningar och arbetar med att nå klimatneutrala transporter (t.ex. genom medlemskap i Vägverkets projekt KNEG, ”Klimatneutrala godstransporter på väg”). ISO14001-certifiering är önskvärd.

Emballage
Vi är anslutna till REPA-registret sedan många år. Om återanvändning av våra förpackningsmaterial inte är möjlig går de till förbränning. Vi använder oss av retursystem för kartonger och garnkonor där det finns fungerande system.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev