Kontinuerligt förbättringsarbete

På AB Ludvig Svensson tar vi ansvar för en god miljö genom att vi arbetar med ständiga förbättringar och följer gällande, och i många fall överträffar, lagstiftning och myndighetskrav. Vårt arbete präglas av långsiktighet och helhetssyn. Konkreta mål och handlingsplaner samt uppföljning är en naturlig del av vårt dagliga arbete.

Processer som innebär mindre belastning på miljön prioriteras framför andra likvärdiga alternativ. Miljöaspekter beaktas vid inköp av varor och tjänster. Vår policy för miljö och säkerhet ska vara känd och kommunicerad med samtliga medarbetare. Vårt sätt att arbeta med dessa frågor ska vara välförankrat i hela organisationen och dokumenterat i vårt verksamhetssystem. VD har dock yttersta ansvaret. Samtliga anställda ska tillsammans med företaget eftersträva och säkerställa att en hög skyddsnivå för individen och arbetsmiljön uppnås. Ingen ska behöva drabbas av ohälsa eller skador. Likväl som vi ska undvika skador på vår miljö. Vi utbildar kontinuerligt medarbetare inom miljö och säkerhet. Stor vikt läggs vid kommunikation när det gäller förändringar eller andra faktorer som kan leda till att mål och handlingsplaner måste revideras.

Kemikalier i vår tillverkning
Vi följer gällande lagstiftning och arbetar aktivt med bra verktyg i bedömningen av kemikalier. För oss är det viktigt att tidigt kunna hantera eventuella förändringar i naturen, lagkrav eller i miljödebatten, likväl som att våra kunder ska känna sig trygga i valet av textil oavsett färg, utseende eller funktion. Detta innebär att våra textilier inte innehåller hälsofarliga ämnen för människa eller natur.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev