Hållbarhet enligt Svensson

På Svensson tror vi på att ta ansvar för vår miljö och vårt samhälle, eftersom vi producerat textil på samma ställe i Kinna i över 130 år. 

Genom att ställa höga krav på råvaror och genom att äga hela tillverkningsprocessen, kontrollerar vi hela produktionskedjan från garn till färdig produkt. Det betyder att vi vet hur våra produkter producerats, vad de innehåller och vilka egenskaper de har.

Vår ambition är att långsiktigt utveckla bättre hållbara textila lösningar som har en positiv påverkan på vår egen och våra kunders konsumtion av energi och vatten. Vårt verksamhetssystem och dess processer skall drivas efter principen: mer med mindre, under säkra förhållanden och enligt gällande lagstiftning.

Svensson hållbarhetsrapport (PDF)

 


Kvalitet

Svenssons mål är att leverera textila klimat- och miljölösningar till våra kunder som motsvarar deras krav och behov. Genom att arbeta nära kunderna, och vara innovativa och flexibla kan vi erbjuda lösningar som möter deras förväntningar.

Vi uppnår rätt kvalitet när vi arbetar enligt vårt verksamhetssystems processer, vilka vi strävar att ständigt förbättra för att öka vår kundnöjdhet. Ledningen fastställer årliga kvalitetsmål och ger förutsättningar att uppnå dessa. Vårt verksamhetssystem beskriver hur vi följer upp utfallet och vidtar korrigerande åtgärder. Alla medarbetare skall ha god kunskap om och kunna använda vårt verksamhetssystem. Kvalitet är allas ansvar.

 


Vatten, avfall, transporter och emballage

About-Water-icon.jpgWater

Vi hämtar vatten från Viskan som rinner utanför fabriken. För oss är det viktigt att noggrant följa debatten om våra sjöar och vattendrag. Vi är medlem i Viskans vattenvårdsförbund. Vi kontrollerar våra utsläpp genom att mäta pH-värdet i våra utjämningsbassänger. Där mäter vi också metaller såsom zink och koppar för att vara säkra på att vi håller oss inom ramarna för våra tillstånd. Det är tillstånd, kriterier i miljömärkningar och miljödebatten som styr vilka parametrar vi mäter. Vi kontrollerar även emission till luft, dvs. utsläpp från våra processer.

 

About-Waste-icon.jpgAvfall

Avfall är en utmaning för alla företag och vi arbetar kontinuerligt med att kartlägga vårt avfall. Det räcker inte att göra det en gång, utan vi måste ta hänsyn till att våra produkter förändras och utvecklas – därmed även råvaror och slutligen avfallets kompositioner. Vi utvärderar alltid om det finns möjlighet att återvinna avfall. Vi anlitar endast leverantörer som uppfyller våra krav. Minimikrav är att leverantörer är certifierade enligt ISO 9001/14001.


 

About-Transportation-icon.jpgTransporter

Svensson arbetar generellt med företag som framhåller miljön som viktig, har miljömål för verksamheten, kan tillhandahålla hållbarhetsredovisningar och arbetar med att nå klimatneutrala transporter (t.ex. genom medlemskap i Vägverkets projekt KNEG, ”Klimatneutrala godstransporter på väg”). ISO14001-certifiering är önskvärd.


 

About-Packaging-icon.jpgEmballage

Sedan många år tillbaka är Svensson anslutet till REPA-registret. I de fall där återanvändning av våra förpackningsmaterial inte är möjlig går de till förbränning. Vi använder oss av retursystem för kartonger och garnkonor där det finns fungerande system.

 

 

 


Forskning och utveckling

Vår forsknings- och produktutvecklingsavdelning skapar ständigt nya produkter, för både inomhus- och utomhusmiljöer. Vi samarbetar med välkända forskningsinstitut och universitet för att utveckla och testa nya koncept och material.

 


Historisk inventering

På vår fabriksfastighet har det bedrivits vävning, virkning, textilberedning och färgning sedan början av förförra sekelskiftet. För inventering av förorenade områden enligt MIFO-metodik har textilberedning generellt klassats som klass 1 (mycket stor risk). Detta främst för att stora mängder miljöfarliga kemikalier, oljor och vatten har hanterats samt närheten till känsliga vattendrag.

Svensson har gjort en egen historisk inventering i samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har därefter beslutat att det med befintlig markanvändning (industriområde) inte föreligger saneringsbehov. Enligt MIFO är den samlade bedömningen klass 3, måttlig risk (skala 1-4). Det är en bekräftelse på att vi har och har haft engagerade och förutseende medarbetare som tidigt insåg vikten med ett proaktivt miljöarbete.

Mer information
"MIFO" (methodology for inventory and risk classification of contaminated sites) 

www.naturvardsverket.se
www.lansstyrelsen.se
 


Minskat koldioxidavtryck

Med över 20 000 hektar klimatvävar installerade i växthus över hela världen sparar Svenssons vävar en beräknad energiproduktion som motsvarar tre till fyra kärnkraftverk per år. En sådan besparing är ett viktigt bidrag till att minska koldioxidavtrycket globalt.

Att ge kunderna möjlighet att spara energi är ett sätt att bidra. Ett annat sätt att bidra är att minska miljöpåverkan av vår produktion. För oss har siktet alltid varit inställt på en hållbar framtid.

Denna film, gjord av Miljönytta, lyfter fram ett antal befintliga, nya och framtida produkter och tjänster som kommer att minska miljöpåverkan. Smart Textiles, ett svenskt forskningscenter för utveckling och produktion av smarta textilier, lyfter tillsammans med TEKO, Svenska Textil- och beklädnadsindustriföreningen,  fram miljöfrågor i textilproduktutveckling och använder Svensson som ett exempel på en av dagens mest progressiva aktörer inom branschen.

 

Tekologo.png

 

Miljonytta-logo.jpg

smarttextileslogo.png

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev