REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

I överensstämmelse med reglering (EC) nr.1907/2006 (REACH) ska tillverkning och import av kemiska substanser i större omfattning än ett ton per år - eller substanser i produkter överskridande mer än 0,1 %, registreras i en databas hos European Chemicals Agency (ECHA). Ludvig Svensson är s.k. nedströmsanvändare. Den som använder kemikalier är skyldig att tillhandahålla information om sin användning till kemikalieleverantören. Likväl är vi skyldiga att informera våra kunder.

Vi intygar härmed i enlighet med direktiven för REACH att våra produkter varken innehåller skadliga substanser eller är objekt för registrering enligt ECHA.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev